Disclaimer

Hoewel de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) deze website met zorg heeft opgebouwd en ingericht en met zorg zal onderhouden, staat SBB er niet voor in dat deze website zonder gebreken of fouten zal functioneren. Ook kan SBB er niet voor instaan, dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen.

Evenmin kan SBB verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Uw bezoek en gebruik deze website en de resultaten daarvan zijn derhalve geheel voor uw eigen risico. SBB accepteert daarbij dan ook uit generlei hoofde aansprakelijkheid, ook niet voor directe, indirecte of andere schade die u of een ander onverhoopt op enigerlei wijze zou lijden als gevolg van of in verband met het bezoeken en/of gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het niet kunnen bezoeken of het niet kunnen gebruiken van deze website of als gevolg van of in verband met het gebruiken of niet kunnen gebruiken van het op deze website aanwezige materiaal.

Deze site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SBB liggen. SBB is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. SBB geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookie-beleid.

De website met inbegrip van teksten, lay-out, beeldmateriaal, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van SBB of haar informatieleveranciers.

Het is niet toegestaan om de deze website of delen daarvan te kopiëren, te verspreiden, door te geven, aan te passen dan wel te bewerken.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@s-bb.nl,  onder vermelding van Beroepen in Beeld.